Karína Golisová

Jeden z piatich vybraných umelcov/umelkýň v Cene Oskára Čepana 2022 je Ján Skaličan, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberá naliehavými témami, ekológiou, klimatickou krízou, ale citlivo reaguje aj na akúkoľvek nespravodlivosť či krivdu v spoločnosti. Od roku 2019 je doktorandom na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, kde aj absolvoval odbor Fotografia a nové médiá; témou jeho dizertačnej práce sú Investigatívne postupy v súčasnom umení. Aktuálne prebiehajú prípravy na spoločnú výstavu. Tá sa otvorí 23. februára a potrvá do 15. mája 2023 v Kunsthalle Bratislava. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.

„Všetci finalisti ako aj organizačný tím COČ vzájomne komunikujeme a diskutujeme o možnom formálnom, ale aj obsahovom spracovaní samotných diel, ktoré budú odprezentované v rámci spoločnej výstavy. Vnímam spoločnú snahu dospieť ku kompaktnému celku prostredníctvom architektúry a samotného priestoru Kunsthalle Bratislava, (zatiaľ) bez potreby kompromisov alebo obmedzení konkrétnych autorských projektov. V mojom aktuálnom výstupe som v procese zberu materiálov a dát ako aj intenzívnom premýšľaní o obsahových východiskách projektu. Ide o pre mňa typický spôsob, proces práce,“ povedal Ján Skaličan.


Odborná porota, ktorá v apríli tohto roku posudzovala portfóliá 57 prihlásených umelcov/umelkýň o výbere Jána Skaličana napísala: „Cez fotografické prístupy skúma Ján Skaličan nie len potenciál média, ale aj jeho obmedzení, ktoré ho v rámci výsledkov jeho pozorovaní často vedú na pole inštalácií, integrujúcich zvuk, objekty a texty. Zamýšľa sa nad naším vzťahom k životnému prostrediu ako v bezprostrednom, tak v širšom zmysle, odhaľujúc jeho históriu a čoraz viac špekulujúc nad tvarovaním jeho budúcnosti v stave klimatickej núdze. Skaličanovo dielo nás vedie cez hranice reality, popri tom, ako sa rôznymi spôsobmi pokúšame čeliť mnohým krízam, ktorých sme aktuálne súčasťou.“

V rámci vývoja Skaličanovej tvorby možno odsledovať markantný posun od vyjadrenia v médiu fotografie, ktoré sa v minulosti myšlienkovo pohybovalo skôr na poli reflexie sociálno-urbánnych kontextov po tvorbu komplexnejších inštalácií obsahujúcich obraz, zvuk, prácu so svetlom a obsahový presah k univerzálnejším a naliehavejším témam, ako je napríklad ekológia, klimatická kríza. „Vnímam to ako prirodzený vývoj vo svojej tvorbe; z počiatku neprihliadam na médium ako také, skôr si vyberám čo najvhodnejší vyjadrovací prostriedok. Klimatická kríza nie je samotnou témou mojej tvorby, skôr ide o spôsob myslenia a metódu práce ako aj sledovania a zbierania rôznorodých materiálov a dát. Všeobecne sa zaujímam o okolité prostredie a súčasnú sociálno-politickú situáciu. Je to ťažké, žijeme v dobe niekoľkých kríz, nestihneme sa spamätať z jednej a sme v ďalších dvoch. Premýšľam nad tým ako sme sa sem dostali a kam to celé (ne)zadržateľne smeruje. Klimatická kríza túto komplexnú situáciu žiaľ akoby “len” zastrešuje, pritom už dlho nejde len o akúsi mýtickú hrozbu budúcnosti,“ uvádza vizuálny umelec. V súvislosti s udalosťami posledných dní v našom prostredí, ale aj posledného roku vo svete, má pocit, že by sme všetci mali byť hlasnejší a angažovanejší. „Cítim sa stratený vo všetkých negatívnych správach a neprávostiach v našej spoločnosti. Mám toho dosť, vyčerpáva ma to, utiekam do krajiny ničenej ľudskou (ne)činnosťou, sám pred sebou, pred svetom.“


Ján Skaličan sa okrem výstavy v rámci Ceny Oskára Čepana 2022 sústredí na svoju dizertačnú prácu, ktorou uzavrie doktorandské štúdium; jej témou sú Investigatívne postupy v súčasnom umení. „Bolo pre mňa dôležité intenzívne využiť čas štúdia nie len k prehĺbeniu svojich vedomostí, ale najmä k uvedomeniu si vlastného postavenia v slede udalostí. Nezostať len v príkrom teoretizovaní, ale prepojiť svoje premýšľanie so skutočnou aktivitou a v neposlednom rade spoluprácou s odborníkmi. Snažím sa tak dospieť k akejsi zmysluplnosti svojej činnosti,“ doplnil výtvarník.

  • JÁN SKALIČAN je od roku 2019 doktorandom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2018 absolvoval odbor Fotografia a nové médiá. V roku 2017 sa zúčastnil výmenného pobytu na Univerzite umení v Belehrade. V roku 2014 získal 1. miesto v súťaži Slovak Press Foto. Je súčasťou umeleckého kolektívu dsk., v rokoch 2014 až 2017 bol ako spoluzakladateľ kurátorsky a organizačne aktívny v artist-run space Žumpa a v roku 2016 organizoval projekt Mor ho! v bratislavskej Galérii Medium. V roku 2021 mal samostatnú výstavu Stream v Považskom Múzeu v Žiline a v SODA Gallery v Bratislave, skupinovo vystavoval v minulom roku napríklad na prehliadke Two Shapes of Leaf on Tree vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

Na konci apríla tohto roku vybrala odborná porota Ceny Oskára Čepana 2022 spomedzi 57 prihlásených päť umelcov/umelkýň: LENKU ADAMCOVÚ, PETRA KAŠPARA, MONIKU PASCOE MIKYŠKOVÚ, MICHALA MITRA, JÁNA SKALIČANA. Vo svojom vyhlásení zdôraznila rozmanitosť autorských prístupov, ktoré prezentujú súčasné slovenské vizuálne umenie aj smerom k medzinárodnému publiku. Pätica aktuálne pripravuje autorské projekty na spoločnú výstavu; jej kurátorkou je Ema Hesterová.

Medzinárodná porota pracuje aj tohto roku v zložení zo špičkových odborníčok a odborníka v oblasti súčasného vizuálneho umenia: Aaron Cezar (USA/UK; zakladateľ a riaditeľ Delfina Foundation v Londýne; v roku 2021 člen poroty Turner Prize; ex-kurátor Hayward Gallery Project Space v Londýne; kurátor programov pre verejnosť na 58. Bienále v Benátkach), Amira Gad (EG/FR; riaditeľka Light Art Space Berlín; v 2014-2019 kurátorka Serpentine Galleries v Londýne; s Hansom Ulrichom Obristom spolukurátorka skupinovej výstavy Hack Space  v K11 Art Foundation v Honk Kongu), Edith Jeřábková (CZ; hlavná kurátorka PLATO Ostrava; zakladateľka iniciatív Institut úzkosti a Are a Lilia Kudelia (UA/USA; hosťujúca kurátorka v Residency Unlimited v New Yorku; ex-kurátorka Dallas Contemporary v Texase, Corcoran Gallery of Art vo Washingtone a Art Arsenal v Kyjeve; v roku 2017 ko-kurátorka Národného ukrajinského pavilónu na 57. Bienále v Benátkach). 

Zdroj: Zuzana Golianová, PR Ceny Oskára Čepana 2022
Foto: Karin Golisová