Unikátny environmentálny muzikál Odpad je poklad ožije v podaní umelcov a študentov, budúcich pedagógov. Už v utorok 13. decembra sa v Nitre uskutoční premiéra tohto EKO vzdelávacieho muzikálu. Jeho cieľom je zdravšia a čistejšia budúcnosť našej planéty. Oproti online verzii muzikálu Odpad je poklad (premiéra bola v júni tohto roka) je dej muzikálu obohatený o rovinu Odpadu, ktorý ožije a prostredníctvom svojich pocitov a potrieb ekologicky formuje mladých ľudí, ktorí sa vybrali na výlet do prírody.

Environmentálny muzikál Odpad je poklad je online formou na svete od júna tohto roku. Od tohto času si ho môže zakúpiť každá škola ako súčasť environmentálneho vzdelávania. Teraz Odpad ožije a bude vám rozprávať príbeh. Dramaturgia muzikálu je vystavaná na dvoch rovinách príbehov a vzťahov. Vzťah mladých ľudí, ktorí sa vybrali do prírody na výlet je spočiatku ľahostajný k odpadu, ktorý je pohodený v lese. Prvotná ľahostajnosť výletníkov sa po peripetiách, ktoré im pripraví oživený odpad zmení na rozhorčenie. Počas výletu narazia na čiernu skládku. To ich rozhorčí a vyprovokuje k tomu, že sa rozhodnú „meniť svet“ a začnú zdieľať informácie o stave životného prostredia v oblasti odpadov medzi mladých ľudí. Tí budú mať úlohu ich šíriť ďalej v spoločnosti a takýmto spôsobom sa vychovávať navzájom v prospech zlepšenia životného prostredia a vytvorenia správnych návykov nakladania s odpadom.

Pestrosť a kombinácie muzikálu zajmú rôzne typy divákov

Autorka muzikálu Bohumila Tauchmannová rozšírila príbeh oproti online forme muzikálu o ďalší ekologický aj vzťahový rozmer. Svoj príbeh zažíva aj Odpad, ktorý ožije a nepriamo učí mladých ľudí, prečo sa správať ekologicky, ale zároveň zažíva aj svoje osudy a priania. Či sa im vyplnia, to budú môcť ovplyvniť aj tí, ktorí sa rozhodnú v rámci trvalej udržateľnosti projektu naštudovať tento muzikál a kreatívne do neho vstúpiť. „Texty a hudobné žánre ôsmich piesní muzikálu sú rôzne a zacielené na jednotlivé vekové cieľové skupiny, tak aby ich zaujali, naštartovali a zanechali v nich silný pocit potreby chrániť životné prostredie. Práve muzikál, jeho pestrosť a možnosti kombinácie, sú dôležité pri zaujatí diváka a majú potenciál dosiahnuť u neho želaný efekt,“ hovorí Bohumila Tauchmannová, autorka projektu.

Pavol Smolík, režisér muzikálu hovorí, že predstavenie Odpad je poklad je svieže hudobné divadlo určené pre mladých divákov: „Rozvíja sa v ňom príbeh o tom, ako si všetci potrebujeme chrániť svoju planétu. Tento environmentálny subjekt zaujme, poučí i zabaví. Na javisku sa striedajú svieže činoherné výstupy s tancami a s popovými speváckymi scénami, ktoré špeciálne pre tento projekt napísali profesionálni hudobníci. Pre účinkujúcich, ktorí sú zdatnými interpretmi a zároveň študentmi hudobnej pedagogiky, je projekt výzvou sprostredkovať verejnosti dôležitú správu o našom životnom prostredí, a výzvu ako ho ‚vyliečiť‘ a zachovať aj pre ďalšie generácie.“   

Záznam a režisérska kniha pomôžu ďalším záujemcom šíriť povedomie o zdravšej a čistejšej planéte

Premiéra muzikálu „Odpad je poklad“ sa uskutoční v utorok 13.12.2022, v Kultúrnom centre Zobor, Svätourbanská 104/31, Nitra. V hlavnej úlohe sa predstavia umelci a študenti z Univerzity Konštantína Filozofa, Pedagogickej fakulty, ktorí muzikál naštudovali. „Ako vzácnosť vnímame, že sa hercami, spevákmi a tanečníkmi naštudovania premiéry muzikálu Odpad je poklad, zhostili budúci pedagógovia, ktorí tieto nadobudnuté vedomosti budú môcť odovzdávať ďalej vo svojej profesii a šíriť tak myšlienku vzdelávacieho muzikálu Odpad je poklad ďalej v spoločnosti. Takto sa priblížime k naplneniu cieľu trvalej udržateľnosti projektu Odpad je surovina. Pre účely trvalej udržateľnosti vytvoríme záznam z predstavenia a režisérsku knihu, aby si muzikál mohli naštudovať Základné umelecké školy, ochotnícke divadlá a ďalší nadšenci, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty.“hovorí Bohumila Tauchmannová.


Uvedenie muzikálu Odpad je poklad predstavuje len časť plánov jeho tvorcov. V týchto dňoch sa už pripravuje jeho pokračovanie, aby sa deti a študenti takouto umeleckou formou dozvedeli viac nielen o triedení odpadu, jeho recyklácii, ale aj o potrebe neplytvania a ďalších tém spojených s odpadovým hospodárstvom a cirkulárnou ekonomikou.

Environmentálna výchova na školách

Nezanedbateľný je aj fakt, že environmentálne témy sa stanú od septembra budúceho roka súčasťou vzdelávania na školách. „Tešíme sa, že aj naším pričinením sa žiaci budú môcť učiť, ako môžu aj oni aktívne prispieť k riešeniu klimatických problémov. Práve takto je koncipovaný muzikál Odpad je poklad. Budeme sa snažiť, aby boli čo najskôr vypracované aj metodické listy pre pedagógov, ako ďalej pracovať s týmto projektom v rámci vyučovania,“ hovorí Bohumila Tauchmannová. Dodala, že prínos vytvorenia a realizácie muzikálu pre mladých vidí aj v tom, že to môže byť ich prvé stretnutie s takouto formou skĺbenia umenia a vzdelávania. Zároveň je to jedinečná príležitosť formovania mladého človeka prostredníctvom sily umeleckej výpovede nastoleného problému.

Muzikálová EKO Road Show „Odpad je poklad“ (pre deti a mládež ZŠ a SŠ)

Environmentálne vzdelávanie detí už od predškolského veku je jednou z možností ako dosiahnuť lepšie výsledky v ekologickom myslení. Cieľom tejto vzdelávacej road show EKO muzikálu Odpad je poklad po slovenských mestách v spolupráci so ZMOS je zapojiť žiakov a študentov do kreatívneho vzdelávania a ekologického myslenia tak,aby sa ekologické presvedčenie šírilo prostredníctvom mládeže do celej spoločnosti. Základom trvalej udržateľnosti projektu bude jeho spontánne šírenie prostredníctvom naštudovania muzikálu ZUŠ, ochotníckymi divadlami, dramatickými krúžkami podporované rôznymi aktivitami projektu Odpad je surovina. V rámci tejto formy muzikálu pripravujeme aj rôzne súťaže a súťaže cez sociálne siete, na základe ktorých si budú môcť vysúťažiť pre svoju triedu rôzne ceny.


Ciele muzikálu z dlhodobého hľadiska

Rôzne aktivity spojené so vzdelávacím muzikálom Odpad je poklad a tiež s projektom spoločenskej zodpovednosti Odpad je surovina, ktorého je muzikál súčasťou, majú napomáhať  trvalo udržateľnému rozvoju životného prostredia Slovenska. Prispievať k plneniu limitov a cieľov Slovenska  v odpadovom hospodárstve. Zvyšovať uvedomenie ľudí v oblasti odpadov v spojitosti so životným prostredím a zabezpečiť dlhodobú komunikáciu a ich vzdelávanie na tému odpad, jeho zber, triedenie, recyklácia, zhodnocovanie, predchádzanie vzniku odpadov, bezodpadové hospodárstvo a cirkulárna ekonomika sú naše ciele z dlhodobého hľadiska jednotlivých ročníkov projektu.

  • Predchádzať tvorbe odpadu, znížiť skládkovanie odpadu a podporiť  udržateľnosť životného prostredia
  • Vytvoriť návyky správneho nakladania s odpadmi obyvateľov Slovenska vedúce k zamedzeniu plytvania surovinami s cieľom zníženia ukladania odpadu na skládky a postupného snaženia k dosiahnutiu bezodpadového hospodárstva
  • Vysvetliť aký dopad má naše správanie v súvislosti s nakladaním s odpadom na náš život v oblasti ekológie, prírodných zdrojov, ekonomiky, zdravia
  • Zvýšiť morálne ocenenie a nastavenie vnímania spoločnosti v oblasti dôležitosti dodržiavania zásad separácie, jej významu a správnych návykov obyvateľov Slovenska nakladania s odpadmi
  • Zvyšovať povedomie obyvateľstva, čo to je odpad, ako sa dá odpad zužitkovať a naučiť obyvateľov vážiť si hodnotu druhotných surovín a ekologického nakladania s odpadmi
  • Zlepšiť vzťah občanov k životnému prostrediu a upevňovať v nich presvedčenie, že svojím zodpovedným správaním v oblasti odpadov a snahe predchádzať vzniku odpadov prispievajú k jeho zlepšeniu
  • Hovoriť o optimalizácii spotreby a o šetrení surovinami

Napomôcť plneniu limitov EU ku ktorým sa Slovensko zaviazalo v  oblasti odpadov

Zdroj: Andrea Čurná, woowoo.sk