Dňa 22. 2. 2024 sa v bode.K7 – priestore pre kultúru, kreativitu a komunitu uskutočnilo prvé stretnutie novovznikajúcej platformy partnerov Asociácie Divadelná Nitra a partnerov a spoluorganizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Zaujímavým zastúpením organizácií – od krajských kultúrnych inštitúcií cez univerzity a umelecké školy až po neziskové subjekty z oblasti kultúry, inklúzie a ľudských práv – sa vytvorila príjemná atmosféra a umožnila plodná výmena skúseností a nápadov.

Téma tohto ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra nový pohľad/new viewinšpirovala organizátorov z Asociácie Divadelná Nitra aj pri zostavovaní sprievodného programu festivalu. Práve v ňom dostávajú spoluorganizátori a partneri z Nitry a jej bezprostredného okolia najväčší priestor na prezentáciu svojich aktivít. Sprievodný program MF Divadelná Nitra odráža skutočnosť, že Nitra je divadelné a kultúrne mesto a región. Navyše 33. ročník festivalu sa bude po prvý raz odohrávať v inom termíne, a to od 7. do 12. júna 2024. Nový termín na začiatku leta umožňuje realizovať mnohé nové formáty programu, inšpiruje k hľadaniu nových priestorov a sľubuje návštevníkom nové zážitky.


Práve preto sa organizátori festivalu rozhodli tento rok dať nový impulz aj svojim dlhoročným partnerstvám. Zároveň chcú reflektovať zmeny v kultúrnom prostredí, ako aj vytvoriť nové partnerstvá – to všetko prostredníctvom participatívneho procesu, ktorého výsledkom je rodiaca sa platforma partnerov Asociácie Divadelná Nitra a Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V januári tohto roku bol na 86 e-mailových adries 75 partnerských organizácií rozoslaný dotazník orientovaný na skúsenosti jednotlivcov z partnerských organizácií s doterajšou spoluprácou a možnosti jej ďalšieho rozvoja.

Spracované výsledky dotazníka sú k dispozícii v tejto prezentácii. Získané dáta poslúžili na prípravu prvého participatívneho fóra platformy partnerov asociácie. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 22. februára 2024, sa zúčastnilo 36 zástupcov 33 organizácií vrátane tých, ktorí boli oslovení, no nevyplnili dotazník a nie sú súčasťou štatistiky. Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo hľadanie prienikov na spoluprácu pri programe festivalu a priestorov na uskutočnenie jednotlivých aktivít, ako aj možností oslovovania špecifických cieľových skupín a propagácie. Jeho výsledkom bolo vytvorenie zásobníka nápadov a inšpirácií, ktoré sa stanú zdrojom na tvorbu sprievodného programu a PR plánu. S partnermi, ktorí sa na tomto stretnutí nemohli zúčastniť, no majú záujem o spoluprácu, prebiehajú individuálne konzultácie.


Participatívny proces bude pokračovať ďalšími dvoma stretnutiami – 12. a 19. marca 2024. Priestor na zúročenie skúseností a realizáciu nápadov poskytuje nielen festival, ale aj celoročná činnosť bodu.K7. V prípade záujmu o zapojenie do platformy partnerov Asociácie Divadelná Nitra a účasť na stretnutiach, nás môžu jednotlivci a organizácie kontaktovať na nitrafest@nitrafest.sk.

Zdroj: Zuzana Hromádková, Office manager